ПОКАНА 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 14 – 15 април 2022 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2017 г.- 31.03.2022 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Избор на Зам. председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на IX-ти Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
14 април 2022 г.
От 05 април до 12 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на http://www.ssbvarna.org


П О К А Н А 

Синдикалният съвет на Моряшки синдикат на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21.1 от Устава си свиква Редовно отчетно-изборно делегатско събрание от 14 часа на 20 – 21 април 2017 г. в конферентна зала на хотел “Естрея”, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.04.2015 г.- 31.03.2017 г.
2. Отчетен доклад на Финансово-ревизионната комисия.
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал.
4. Избор на Председател на Моряшки синдикат. Определяне състав на Синдикалния съвет и Подгласници на Синдикален съвет. Избор на Финансово – ревизионна комисия и на делегати на VIII-ми Конгрес на КНСБ.

Регистрацията на делегатите се осъществява на
20 април 2017 г.
От 10 април до 18 април – получаване на материали, делегатски карти и пълномощни в стая № 6 на ул. “Панагюрище” 17.

За подробности Виж в Раздел Документи на www.ssbvarna.org


ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ

 

На 21.05.2015 г./ 22.05.2015 г. в хотел "Естрея Палас" /к.к. "Св.Св. Константин § Елена"/ се проведе Отчетно - изборно делегатско събрание на Моряшки синдикат – гр. Варна.
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за дейността на Моряшки синдикат за периода 01.03.2012 г.- 01.04.2015г.
2. Доклад на Финансово-ревизионната комисия
3. Определяне базисните заплати на щатния изборен персонал
4. Избор на Зам. председател, Попълване състав на Синдикален съвет и Подгласници на Синдикален съвет.

За Зам. председател на Моряшки синдикат бе преизбран Павел Бориславов Брайнов, Станислав Живков Трепечов - секретар на СО "БМФ ПОРТ БУРГАС" бе избран за член на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат, а к.п.д. Тодор Милев Милев бе избран за подгласник на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат.

Следваща