Конституция на ITF 

КОНСТИТУЦИЯ на ITF

УВОД

ITF е международна организация, основана през 1896год., която има за цел да обхване всички професионални съюзи на транспортните работници от всички страни, без оглед на цвят на кожата, националност, раса или вяра.

Това е свободен професионален съюз, създаден да защитава и подпомага интернационално икономически и социални интереси на всички видове транспортни работници и на техните профсъюзи.

Тя се обявява за защита на демокрацията и свободата и се противопоставя на колониализма, империализма, тоталитаризма и агресията във всички техни форми и е против всякаква дискриминация на базата на цвят на кожата, националност, пол, раса или вяра.

Нейните действия ще се ръководят от Конституцията, в която терминът ITF да се разбира Международна федерация на транспортните работници. Английският текст ще се приема за автентичната версия във всички случаи, изискващи интерпретиране на тази конституция.

За улеснение при работа, членството на присъединилите се организации е разделено на следните индустриални секции:

- секция на железопътните работници;

- секция на пътно-транспортните работници;

- секция на каботажно плаване във вътрешни води;

- секция на докерите;

- секция на моряците;

- секция на риболовците;

- секция на гражданската авиация;

- секция на туристическите дейности.

Съществува и специален отдел, известен като Специален отдел на моряците.

ЦЕЛИ И МЕТОДИ

(1) В цялостната си работа ITF подкрепя принципите на световното свободно профсъюзно движение и по-конкретно на МОТ (Международната организация на труда), заложени в нейната Декларация от Филаделфия, 1944год.

(2) Целите на ITF са:

А) да съдейства за международно признание на Конвенции 87 и 98 на МОТ, отнасящи се съответно до свободата на обединяване на трудещите се и защита правото да се организират и сключват колективни трудови договори, и на други съответни документи на МОТ;

Б) да подкрепя дейността на ООН, нейните агенции, други междуправителствени или неправителствени организации в тези техни действия, утвърждаващи мира на основата на социална справедливост и икономически прогрес;

В) да подпомага членуващите организации чрез развитие на изследователска дейност върху проблеми и течения, оказващи въздействие върху членовете, върху условията на работа, трудовото законодателство, профсъюзното организиране и образованието, колективното договаряне и други въпроси, свързани с постигане целите на ITF;

Д) да подпомага работниците в транспорта и от другите индустрии, свързани с него. Да защитава и повишава техните икономически, социални, професионални, образователни и културни интереси.

(3) ITF се стреми да осъществява своите цели чрез следните методи:

А) установяване и поддържане на тесни връзки между профсъюзните организации в транспорта и свързаните с него, служби и най-вече, между самите членуващи колективни членове на национално и интернационално равнище;

Б) подпомагане членуващите организации в кампанията им за организиране на неорганизираните, в техните усилия за образование и законност въобще, и най-вече в тези страни, където икономическото развитие и издигането на нацията изисква специални усилия в духа на интернационалното братство и солидарност;

В) съдействие и координиране на проектите за взаимопомощ между членовете от различните страни и подкрепяне с подходящи мерки на членовете, въвлечени в спор;

Г) търсене и използване правото да представя своите членове и да сътрудничи пред МОТ и междуправителствените агенции и други организации, касаещи транспорта;

Д) да съдейства, където е възможно и да благоприятства за постигане крайните си цели, с други международни профсъюзни секретариати и Международната конфедерация на свободните професионални съюзи;

Е) разпространяване на информация между членуващите организации и други заинтересовани партии чрез свои подходящи публикации или документи и като става инициатор и координатор на мероприятия от международен мащаб.

Ж) подпомагане на работниците от транспорта и свързаните с него индустрии чрез предоставяне или оказване помощ за предоставяне на финансова или материална помощ на такива работници.

ЧЛЕНСТВО И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) Профсъюзните организации или съответно федерациите или асоциациите могат да станат членове на ITF при условие, че:

а)се подпишат под целите на ITF, подкрепят нейната Конституция и поддържат интересите на ITF като цяло;

б)тяхната Конституция и практика осигуряват демократично управление на дейността им;

в)поемат отговорността да изпълняват задълженията, произтичащи от присъединяването.

(2) Молбата за членство в ITF да бъде адресирана до Генералния секретар, който след като е получил необходимата информация и след консултации с другите организации от същата страна, вече членове на ITF, представя молбата пред Изпълнителния комитет, който има право да я приеме или отхвърли.

(3) Изискванията към членовете на ITF са:

а)да плащат членският внос на определени периоди и при условията, определени от съответните органи на ITF (виж глава ХVІ);

б)да изпращат на ITF публикации и доклади, свързани тяхната дейност и да предоставят всяка друга информация, която би могла да бъде в интерес за работата на ITF;

в)да сътрудничат при изпълнение решенията на управляващите органи на ITF, да докладват на ITF за предприетите действия и резултатите от тях, или за причините, поради които не са били предприети действия;

г)да докладват на техните управителни органи за дейността на ITF и да информират редовите членове за работата и успехите на ITF;

д)да насърчават изграждането на консултативни комитети на членуващите организации на национално равнище, които да разясняват и координират дейността на ITF;

е)да уведомяват ITF за датите на техните конгреси, решенията приети на тях и имената на членовете на ръководството.

(4) Приемайки тези задължения организацията, приета за член, запазва пълна самостоятелност.