Членство 
II. ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНСКИ ВНОС, ФОНДОВЕ

Чл.10 Колективни членове се приемат с писмено заявление за членство и предоставено протоколно решение на техния висш орган.

Чл.11 Приемането на нови членове става с писмено заявление до Синдикалния съвет на синдиката. За приет се счита всеки, на когото в седемдневен срок не е връчен мотивиран отказ. Членството в синдиката се удостоверява с членска карта.
Членството в синдиката се прекратява при отказ от членство, изключване, разпускане /прекратяване/ на синдиката, смърт или поставяне под пълно запрещение.

Чл.12 Изключване на членове:
12.11 Изключване на членове става от Синдикалния съвет или от Общо събрание на секциите на синдиката. Решението се приема с явно гласуване при болшинство, не по-малко от 2/3 от присъстващите. Мотиви за изключването могат да са:
12.1.1. Грубо нарушаване принципите залегнали в чл.7
12.1.2. Нарушаване на принципите, залегнали в чл.2 и чл.19
12.1.3. Доказана корупция по време на работа в изборните органи на синдиката.
12.2. В по-маловажни случаи на нарушение на Устава на синдиката могат да бъдат приложени следните мерки за въздействие:
12.2.1.Обръщане на внимание.
12.2.2.Предупреждение за изключване.
12.3. Обжалване на решението за изключване или въздействие може да стане с молба до Синдикалния съвет или до Делегатското събрание.

Чл.13. Отказ от членство, напускане и друга причина за прекратяване на членство.
13.1. Тези, които не желаят да членуват в синдиката и не плащат членския си внос, отпадат от синдиката и губят правата си без предупреждение след третия месец от това.
13.2. Напускането на синдиката и прекратяване на членство да става с едностранно писмено волеизявление до Председателя на синдиката и е валидно от датата на връчването и завеждането му в Синдиката.
13.3. При смърт или поставяне под пълно запрещение.

Чл.14. Членство на Синдиката в други организации и/или структури.
14.1. Синдикатът може да става член на висшестоящи синдикални организации, ако те са формирани на принципа на федерацията или конфедерацията.
14.2. Синдикатът не може да участва във висшестояща структура с повече от две стъпала над самия синдикат.
14.3. Синдикатът не може да членува в структури, които имат претенции решенията им да са задължителни от горе на долу.
14.4. Решението за членство във висшестоящи структури и условията за това се приемат от делегатското събрание с болшинство от 2/3 от присъстващите.
14.5. Излизане от висшестоящи структури става с решение на делегатското събрание с болшинство от 2/3 от присъстващите, или по решение на синдикалния съвет, ако висшестоящата организация прояви несъгласие с настоящия Устав.

Чл.15. Членски внос:
15.1. Членският внос е основния източник на доходи на синдиката.
15.2. Месечния размер на членския внос се приема от делегатското събрание, но не може да бъде по-малко от 1% от доходите след приспадане на данъчното облагане, за работещите членове; не по-малко от 0,5% от всички уговорени плащания (доходи) по договора за наемане или не по-малко от 1% от базисната заплата по договор за моряци, работещи в други български или чуждестранни компании.
15.3. Ветераните плащат членски внос, размерът на който се определя от тяхния висш ръководен орган.
15.4. Безработните членове на синдиката не плащат членски внос.
15.5. Членски внос не се набира от дивидентите на трудовите акции и страничните доходи.
15.6. Поради спецификата на работа, членският внос може да се събира и по ведомост.
15.7. Колективните членове заплащат членски внос в размер на 35% от събрания членски внос от съответния колектив (отчисления за КНСБ, членски внос в ITF, ETF и остатъка за съвместна дейност), който превеждат ежемесечно по сметките на Моряшки синдикат.
15.8. Работещите в чужди фирми на кораби с подписан колективен трудов договор по изискванията на ITF заплащат авансово членски внос в размер на 2% от базисната или 1% от брутната работна заплата за времетраенето на контракта.
15.9. Всеки индивидуален или колективен член на Моряшки синдикат, който по неуважителни причини не плаща членски внос три последователни месеца, се самоизключва от сидиката.

Чл.16. Отчисления от членския внос. Синдикатът отчислява ежемесечно за централата установения в Устава на КНСБ процент от събрания членски внос.
Синдикатът отчислява ежегодно определения от Международната федерация на транспортните работници (ITF), Европейската федерация на транспортните работници (ETF) членски внос.

Чл.17. Фондове. Синдикатът задължително формира следните фондове:
17.1. Стачен фонд.
17.2. Социално подпомагане - 10% от членския внос.
17.3. Фондове "Стачен" и за протестни действия не се обявяват публично. Контролират се директно от Синдикалния съвет и от избрания контролен орган.
17.4. Фонд "Международна дейност".
17.4.1. Фондът е води на отчет по отделна сметка.
17.4.2. Приходите са от привлечени средства във валута от договори, съвместна дейност, членски внос, присъединителни вноски.
17.4.3. Управлението на Фонда се осъществява от Председателя, Зам. председателя и/или член/ове на Синдикалния съвет на Моряшки синдикат.
17.4.4.Председателят разпределя до 15% от приходите на фонда за възнаграждение.

Заявление за членство